Contact

Yakata Suhi Bar
8049 St-Denis Montréal
Tel (514) 387 2888
yakatast-denis@gmail.com